ALGEMENE VOORWAARDEN

1.0 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en begrippen

1.1 De algemene voorwaarden van kindercoachpraktijk Jezelf zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten met kindercoachpraktijk Jezelf en alle daarmee verband houdende handelingen die met haar zijn overeengekomen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2 In deze algemene voorwaarden verstaat men onder opdrachtgever: een natuurlijk persoon die met kindercoachpraktijk Jezelf coachen een overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten is tussen de opdrachtgever en kindercoachpraktijk Jezelf betreffende de begeleiding en ondersteunend in de ruimste zin van het woord.

2.0 Algemeen

2.1 Kindercoachpraktijk Jezelf begeleidt en ondersteunt kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar (en eventueel hun ouders)

2.2 Verwijzing door uw huisarts, Centrum Jeugd en Gezin of school kan, maar is niet noodzakelijk.

2.3 U kunt telefonisch contact opnemen met kindercoachpraktijk Jezelf of via de mail.

2.4 Het intakegesprek is om nader kennis te maken en de hulpvraag te bespreken. Het intakegesprek is samen met de ouder(s) en eventueel het kind.

2.5 Omdat het van belang is dat de verbetering thuis door blijft gaan, werkt kindercoachpraktijk Jezelf in principe tegelijk met u en uw kind. Samen ontdekken we wat voor uw situatie het beste werkt en waarmee u uw kind thuis verder kunt helpen.

Dit is voor uw kind prettig en veilig.

2.6 Uw persoonlijke gegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact.

3.0 Aanbiedingen van Kindercoachpraktijk Jezelf zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.1 Het materiaal wat gebruikt wordt tijdens sessies en trajecten mogen niet worden vermenigvuldigd, worden nagemaakt of aan derden worden verstrekt dan wel ter inzage worden gegeven, tenzij daar voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor is gegeven.

4.0 Verhindering en betalingsvoorwaarden

4.1. Bij verhindering graag 24 uur van tevoren afzeggen of verzetten.

4.2 De betaling is à contant of per factuur. De “Ik leer leren ”training en de arrangementen worden vooraf gefactureerd. U heeft de mogelijkheid om uw factuur in twee termijnen te voldoen. Er geldt een betalingstermijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.0 Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht

5.1 Kindercoachpraktijk Jezelf is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in kader van de sessies en trajecten. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal kindercoachpraktijk Jezelf dit wel bespreken met derden (bv-school, familie, veilig thuis). Dit wordt altijd eerst met u besproken en is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

5.2 Privacywetgeving

Gedurende de gehele coaching worden uw persoonlijke gegevens in een beveiligde omgeving bewaard. U kunt gedurende de coaching uw gegevens opvragen en /of inkijken. Na de coaching kan de cliënt zelf aangeven of zijn/haar persoonlijke gegevens bewaard mogen worden. De N.A.W.-gegevens worden bewaard zolang het strikt noodzakelijk is.

Hierbij hoop ik u voldoende geïnformeerd te hebben, u mag erop vertrouwen dat kindercoachpraktijk Jezelf integer en vertrouwelijk met uw gegevens om zal gaan.

6.0 Aansprakelijkheid

6.1 De begeleiding en ondersteuning is oplossing- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen Kindercoachpraktijk Jezelf is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel uitvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Kindercoachpraktijk Jezelf.

6.2 U mag van kindercoachpraktijk Jezelf een verplichting tot inspanning verwachten. Dit betekent dat ik alle kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit zal inzetten.

6.3 U bent zelfverantwoordelijk voor het behaalde resultaat ter verbetering. Keuzes en beslissingen die u neemt voor uzelf en uw kind zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

6.4 Kindercoachpraktijk Jezelf is géén gesprekspartner van derden. Dit betekent dat er géén overleg met ex-partners, scholen, artsen en anderen plaatsvindt.

7.0 Intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde boeken, mappen, teksten, tekeningen, mallen, ontwerpen, documenten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan (tezamen te noemen: “informatie”) berusten uitsluitend bij Kindercoachpraktijk Jezelf.

7.2 Het is niet toegestaan de informatie ter beschikking te stellen aan derden, te vermenigvuldigen, te kopiëren of te (laten) vervaardigen, tenzij Kindercoachpraktijk Jezelf schriftelijke toestemming heeft verleend.

7.3 Ingeval een opdracht wordt uitgevoerd naar onderwerp, tekeningen, specificaties of aanwijzingen, door of namens opdrachtgever verstrekt, wordt Kindercoachpraktijk Jezelf gegarandeerd dat het gebruik daarvan haar niet in strijd zal brengen met wettelijke of andere voorschriften of beschermende rechten van derden en Kindercoachpraktijk Jezelf gevrijwaard tegen alle aanspraken verband houdende met gestelde inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden.

8.0 Begeleiding van kinderen t/m 16 jaar.

8.1 Kindercoachpraktijk Jezelf is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing (bv. bij echtscheiding) beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding, middels een handtekening op de overeenkomst. De gezaghebbende ouder/verzorger draagt zorg voor dat de eventuele gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding. Kindercoachpraktijk Jezelf kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het informeren van de gezaghebbende partner.

9.0 Btw

9.1 De prijzen die zijn genoemd zijn inclusief btw.

10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kindercoachpraktijk Jezelf is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis met Kindercoachpraktijk Jezelf, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegd rechter in het arrondissement.

11.Klachtenregeling

11.1 Heeft u een vraag of een klacht dan kunt u contact opnemen met kindercoachpraktijk Jezelf zodat we een oplossing kunnen vinden voor uw situatie.

Als er een conflict is ontstaan van welke aard dan ook, dan proberen wij dat in eerste instantie samen op te lossen. Lukt het ons niet om het conflict gezamenlijk op te lossen dan kan juridische conflictbemiddeling mediation ingeschakeld worden. De mediator is geregistreerd in het NMI-register. De kosten hiervan worden door beiden partijen voor een gelijk deel gedragen.

Mocht het conflict niet worden opgelost dan kunt u zich wenden tot een bevoegde rechter. De kosten hiervan zijn voor beiden partijen zelf en zullen nooit worden gedeeld.

11.2 Aansprakelijkheid is geldig tot maximaal het gefactureerde bedrag in een kwestie, mocht blijken dat er sprake is van aansprakelijkheid.

DISCLAIMER

Op de website van Kindercoachpraktijk Jezelf, te weten www.kindercoachzevenaar.nl wordt uiterste zorg besteed aan een zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbod van de informatie. Ik streef ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Kindercoachpraktijk Jezelf. Neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie en zij is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites waarnaar wordt gelinkt vanaf www.kindercoachzevenaar.nl

De informatie op deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Kindercoachpraktijk Jezelf niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Niets uit deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd of worden verspreid. Tevens mag niets zonder voorafgaande toestemming worden opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, kopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook. Kindercoachpraktijk Jezelf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Kindercoachpraktijk Jezelf is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van deal dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

 

Kindercoachpraktijk Jezelf , Praktijk: Obs Toermalijn Bergkristal 19, 6922 NP Duiven. E-mail: www.kindercoachzevenaar.nl  Mobiel:06-48415964 . www.kindercoachzevenaar.nl .

 KvK.: 64962725